آموزش و تشویق دانش آموزان و ارتقای فرهنگ دانش آموزی به منظور جداسازی زباله از مبداء به مقصد، یکی از گامهای اولیه در مدیریت پسماند مدارس و در راستای نگهداری زمین پاک و دوست داشتن طبیعت است و با توجه به اهمیت موضوع ، لازم است همه دست به دست دهیم تا نسبت به ساماندهی این مسئله مهم اقدامات لازم انجام پذیرد.

آگاهی‌رسانی و آموزش به کودکان و دانش‌آموزان از اولویت‌های کاری سازمان شهرداری استان تهران می باشد تا با آموزش و راهنمایی دانش آموزان به امر پاکیزگی شهر، برخورد صحیح آنها با پسماندها، کاهش تولید زباله، تفکیک و تغییر نگرش و نهادینه کردن آن در بین خانواده‌ها  قدمی بزرگ در دستیابی به این امر بزرگ بردارد.