اردوی تفریحی کارتینگ و پینت بال روز دوشنبه 20 آبان 98 با حضور دانش آموزان پایه دهم و یازدهم برگزار گردید.