این اردو در روز یکشنبه 13 آبان 97  در سینما پردیس زندگی برگزار گردید.