این اردوی 4 روزه ویژه دانش آموزان پایه دوازدهم بود و در بهمن ماه برگزار شد.

اردوی مشهد در مورخ جمعه 11 بهمن تا سه شنبه 15 بهمن 98 برگزار گردید.

دانش آموزان با قطار  عازم مشهد شدند.

در این اردو دانش آموزان در کارگاه حرم شناسی شرکت کردند و یک وعده میهمان غذاخوری حضرتی بودند.