اردوی شناخت دانش آموزان پایه دهم و یازدهم
یکشنبه13 مرداد 98 – اردوگاه باهنر