اردوی شناخت دانش آموزان پایه دوازدهم
شنبه 22 تیر 98 ـ اردوگاه دارآباد
رئوس برنامه ها:
1ـ پذیرایی صبحانه
2ـ تبیین برنامه یکساله آموزشی دبیرستان توسط مدیریت
3ـ شرح و توضیح اصول برنامه ریزی و روند اجرایی کار مشاوره و برنامه آموزشی و کنکور توسط مشاورین و پشتیبانان آموزشی و انتظارات مدرسه از دانش آموزان
4- تذکرات آئین نامه انضباطی توسط معاونت دبیرستان
5ـ استراحت و پذیرایی ناهار و ..