دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

اردوی شناخت دانش آموزان پایه دوازدهم ـ شنبه ۲۲ تیر ۹۸

اردوی شناخت دانش آموزان پایه دوازدهم ـ شنبه ۲۲ تیر ۹۸

اردوی شناخت دانش آموزان پایه دوازدهم
شنبه ۲۲ تیر ۹۸ ـ اردوگاه دارآباد
رئوس برنامه ها:
۱ـ پذیرایی صبحانه
۲ـ تبیین برنامه یکساله آموزشی دبیرستان توسط مدیریت
۳ـ شرح و توضیح اصول برنامه ریزی و روند اجرایی کار مشاوره و برنامه آموزشی و کنکور توسط مشاورین و پشتیبانان آموزشی و انتظارات مدرسه از دانش آموزان
۴- تذکرات آئین نامه انضباطی توسط معاونت دبیرستان
۵ـ استراحت و پذیرایی ناهار و ..

نظر شما برای “اردوی شناخت دانش آموزان پایه دوازدهم ـ شنبه ۲۲ تیر ۹۸”