این اردوی شاد و خاطره انگیز جهت شناخت دانش آموزان پایه دهم و یازدهم با هم برگزار گردید.

اردوگاه تفریحی فشم محل برگزاری اردوی مذکور بود.
این اردو را مدیریت محترم دبیرستان، مشاورین پایه، معاون انضباطی و کادر اجرایی مدرسه همراهی کردند.