این اردو در روز پنجشنبه 21 آذر 98 در محل کهف الشهدا ولنجک برگزار گردید.