گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد.
وقتی دستی را بی منت برای یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست…
فراهم آوردن امکانات آموزشی برای مناطق محروم، به عنوان یکی از راه های اصلی دستیابی به عدالت آموزشی در آن مناطق، مطرح  است.

به همت دانش آموزان پایه دوازدهم، تعدادی از کتاب های درسی و کمک آموزشی برای دانش آموزان روستایی در کرمان ارسال شد.