اعیاد شعبانیه طبق روال هر سال در دبیرستان سیره فاطمی برگزار گردید