دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

افتخارات

۱۳۸۴ رتبه ی ۳، ۱۰ ـ ۱۳ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۶۱ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۲۱ نفر قبولی در مرحله اول و ۵ نفر در مرحله دوم. کسب سه مدال طلا و دو مدال نقره

۱۳۸۵ رتبه ی ۱، ۳، ۹، ۱۰ ـ ۱۱ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۵۶ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۱۷ نفر قبولی در مرحله اول و ۷نفر مرحله دوم کسب یک مدال طلا، سه نقره و سه برنز

۱۳۸۶ رتبه ی ۳، ۵ ـ۱۰ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۷۲ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۱۵ نفر قبولی در مرحله اول، ۳ نفر مرحله دوم، ۲ مدال نقره و برنز

۱۳۸۷ رتبه ی ۴، ۶، ۹، ۱۱، ۱۴ـ ۱۹ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۵۰ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۲۹ نفر قبولی در مرحله اول، ۱ نفر مرحله دوم، کسب مدال طلا

۱۳۸۸ رتبه ی ۷، ۱۱ـ ۱۵ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۵۴ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۲۶ نفر قبولی در مرحله اول، سه نفر مرحله دوم، کسب مدال های مدال طلا، نقره و برنز

۱۳۸۹ رتبه ی ۴، ۷، ۱۱ ـ ۲۲ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۶۸ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۴۴ نفر قبولی در مرحله اول، ۵ه نفر مرحله دوم، کسب ۳مدال طلا و ۲ مدال نقره

۱۳۹۰ رتبه ی ۷،۶،۳ ـ۲۰ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۵۱ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۲۶ نفر قبولی در مرحله اول، ۴ نفر مرحله دوم، کسب ۳مدال طلا و یک مدال نقره

۱۳۹۱ رتبه ی ۱۰،۵،۱ ـ ۱۸ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۴۸ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۳۲ نفر قبولی در مرحله اول، ۲ نفر مرحله دوم، کسب ۲ مدال نقره

۱۳۹۲ رتبه ی ۱۲،۹ ـ ۱۳ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۵۲ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۲۴ نفر قبولی در مرحله اول

۱۳۹۳ رتبه ی ۱۵،۴ ـ ۱۴ رتبه ی زیر ۱۰۰ و۵۱ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۳۲ نفر قبولی در مرحله اول، راه یافتن سه نفر به مرحله نهایی

۱۳۹۴ رتبه ی ۷،۶،۴ ـ ۱۲ رتبه ی زیر ۱۰۰ و۴۴ رتبه زیر ۱۰۰۰
۱۳۹۵ رتبه ی ۷، ۳ـ ۱۲ رتبه ی زیر ۱۰۰ و۵۵ رتبه زیر ۱۰۰۰

۱۳۹۶ قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی

۱۳۹۷ رتبه ۵۶ و ۹۸ ـ ۱۰ رتبه زیر ۱۰۰۰

۱۳۹۸  رتبه ی ۶۵ – ۱۴۱ – ۱۷۵ و  3 رتبه زیر هزار

قبولی ۱۰۰%  همه  دانش آموزان در دانشگاه های سراسری

۱۳۹۸ قبولی در مرحله اول المپیاد

۱۳۹۹    رتبه ۶۴- ۹۷- ۱۱۰ و ۴ رتبه زیر هزار

۱۴۰۰     رتبه ۳۸- ۲۰۰- ۳۹۲ و ۸ رتبه زیر هزار