امتحانات ترم اول در دی ماه 1402در دبیرستان سیره فاطمی(س)  برگزار گردید.