امتحانات ترم اول از اول دی  تا یکشنبه 23 دی ماه 97 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.