به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی ،پرورشی ، انضباطی وایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیای مدرسه،انتخابات شورای دانش آموزی طبق روال هرساله در دبیرستان سیره فاطمی برگزار گردید.