انتخابات شورای دانش آموزی در روز سه شنبه 1 آبان 97 در دبیرستان سیره فاطمی به برگزار گردید.

دانش آموزان از یک هفته قبل به صورت داوطلبانه کاندید شدند و به تبلیغ در فضای مدرسه پرداختند.

نتیجه رأی گیری به شرح ذیل می باشد.

نمایندگان پایه دوازدهم:

پاکسیما بیات – فاطمه صادقی

نمایندگان پایه یازدهم:

ملیکا دیوان بیگی – زهرا خرسندی

نمایندگان پایه دهم:

رزا سلام زاده – ملیکا ماهی کار