دانش آموزان به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی، پنجشنبه 24 آبان 97 کتاب هایی را به کتابخانه مدرسه اهدا کردند.