اولین جلسه ورودی های جدید پایه دهم و یازدهم شنبه 29 تیر 98 ـ سالن اجتماعات دبیرستان
رئوس برنامه ها:
*خیرمقدم مدیریت
*تبیین برنامه های آموزشی و تربیتی، فرهنگی توسط مشاورین مرکز
*موضوعات جلسات آموزش خانواده
* انجام امور مالی و اداری (شهریه، تحویل مدارک دانش آموزان)