اولین گردهمایی آموزشی پشتیبانی تحصیلی و مشاوران آموزشی دوره اول و دوره دوم در روز یکشنبه 16 دی 97 و سه شنبه 18 دی 97 از ساعت 14 تا 16  با حضور جناب آقای میربلنددر دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.