جشنواره غذا سال تحصیلی 1402-1403 با همکاری دانش آموزان دبیرستان سیره فاطمی برگزار گردید