این جشنواره هر ساله در دبیرستان سیره فاطمی(س) با همکاری دانش آموزان برگزار می شود. مبالغ حاصل از این جشنواره برای کودکان نیازمند هزینه می گردد.