این جلسه روز چهارشنبه 22 آبان 98 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.

جلسه فوق ویژه اولیای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم بود.

رئوس مطالب مطرح شده به شرح زیر است:

ـ صحبت های مدیریت مجموعه پیرامون موضوعات آموزشی و تربیتی

ـ ارائه گزارش دو ماهه

ـ ارائه کارنامه ماهانه

ـ آموزش خانواده با موضوع چگونگی استفاده از فضای مجازی

ـ تبـیـیـن برنامه های قبل از شـروع امتحانات ترم اول