دبیرستان دخترانه سیره فاطمی(س) با توجه به آموزش مجازی جهت سهولت دسترسی دانش آموزان از تیرماه 1399 اقدام به ساخت فیلم های آموزشی با محتوای کتاب های درسی و کنکور کرده است.

در این پروژه همه اساتید محترم به تدریس کامل دروس پرداخته و این فیلم ها قبل از تدریس در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.