سال تحصیلی جدید با قرائت قرآن و دعای فرج آغاز گردید.
سرکار خانم نصیری مدیریت دبیرستان نکاتی برای دانش آموزان یادآور شدند.
دانش آموزان پس از ذبح قربانی از زیر قرآن و اسفند رد شدند و کلاس های درس آغاز گردید.