عزاداری اربعین در روز چهارشنبه 24 مهر 98 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار شد.

این مراسم با پذیرایی آش نذری که طبق سنوات گذشته در مدرسه طبخ می شود به پایان رسید.