عزاداری 28 صفر شنبه 4 آبان 98 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.

این مراسم با پذیرایی شله زرد نذری به پایان رسید.