مرکز مشاوره دبیرستان سیره فاطمی در ایام آموزش مجازی با قوت و کیفیت قبل در کنار دانش آموزان عزیز هستند.

خدمات ارائه شده توسط مشاورین:

مشاوره های بالینی با حضور اولیاء دانش آموزان به صورت حضوری با رعایت پروتکل های بهداشتی و مجازی

برگزاری جلسات مشاوره تحصیلی با حضور دانش آموز و اولیاء محترم

ارائه برنامه مطالعاتی پیشنهادی هفتگی

ارائه برنامه مطالعاتی فردی به دانش آموزان

برگزاری آزمون های هفتگی

برقراری تماس و تماس های تصویری با دانش آموزان و اولیاء محترم جهت پیگیری امور تحصیلی و بررسی عملکرد دانش آموزان

بررسی دفتر برنامه ریزی دانش آموزان به صورت هفتگی

و …