مدیریت محترم دبیرستان سیره فاطمی(س)
مدیریت این دبیرستان را سرکار خانم پروین نصیری با سابقه 20 سال مدیریت موفق در مدرسه نمونه دولتی فرهنگ و دبیرستان غیردولتی فائزون عهده دار هستند.
کسب عنوان چهره ماندگار بانوی ایرانی در سال 96
کسب رتبه های تک رقمی و ده ها رتبه زیر 100 و … در کنکورهای سراسری 20 سال گذشته.
کسب رتبه و مدال های طلا، نقره و برنز در المپیاد ادبی

1384 رتبه ی 3، 10 ـ 13 رتبه ی زیر 100 و 61 رتبه زیر 1000
المپیاد ادبی 21 نفر قبولی در مرحله اول و 5 نفر در مرحله دوم. کسب سه مدال طلا و دو مدال نقره

1385 رتبه ی 1، 3، 9، 10 ـ 11 رتبه ی زیر 100 و 56 رتبه زیر 1000
المپیاد ادبی 17 نفر قبولی در مرحله اول و 7نفر مرحله دوم کسب یک مدال طلا، سه نقره و سه برنز

1386 رتبه ی 3، 5 ـ10 رتبه ی زیر 100 و 72 رتبه زیر 1000
المپیاد ادبی 15 نفر قبولی در مرحله اول، 3 نفر مرحله دوم، 2 مدال نقره و برنز

1387 رتبه ی 4، 6، 9، 11، 14ـ 19 رتبه ی زیر 100 و 50 رتبه زیر 1000
المپیاد ادبی 29 نفر قبولی در مرحله اول، 1 نفر مرحله دوم، کسب مدال طلا

1388 رتبه ی 7، 11ـ 15 رتبه ی زیر 100 و 54 رتبه زیر 1000
المپیاد ادبی 26 نفر قبولی در مرحله اول، سه نفر مرحله دوم، کسب مدال های مدال طلا، نقره و برنز

1389 رتبه ی 4، 7، 11 ـ 22 رتبه ی زیر 100 و 68 رتبه زیر 1000
المپیاد ادبی 44 نفر قبولی در مرحله اول، 5ه نفر مرحله دوم، کسب 3مدال طلا و 2 مدال نقره

1390 رتبه ی 7،6،3 ـ20 رتبه ی زیر 100 و 51 رتبه زیر 1000
المپیاد ادبی 26 نفر قبولی در مرحله اول، 4 نفر مرحله دوم، کسب 3مدال طلا و یک مدال نقره

1391 رتبه ی 10،5،1 ـ 18 رتبه ی زیر 100 و 48 رتبه زیر 1000
المپیاد ادبی 32 نفر قبولی در مرحله اول، 2 نفر مرحله دوم، کسب 2 مدال نقره

1392 رتبه ی 12،9 ـ 13 رتبه ی زیر 100 و 52 رتبه زیر 1000
المپیاد ادبی 24 نفر قبولی در مرحله اول

1393 رتبه ی 15،4 ـ14 رتبه ی زیر 100 و51 رتبه زیر 1000
المپیاد ادبی 32 نفر قبولی در مرحله اول، راه یافتن سه نفر به مرحله نهایی

1394 رتبه ی 7،6،4 ـ12 رتبه ی زیر 100 و44 رتبه زیر 1000
1395 رتبه ی 7، 3ـ 12 رتبه ی زیر 100 و55 رتبه زیر 1000

1396 قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی

۱۳۹۷ رتیه ۵۶ و ۹۸ ـ ۱۰ رتیه زیر ۱۰۰۰

۱۳۹۸  رتبه ی ۶۵ – ۱۴۱ – ۱۷۵ و  3رتبه زیر هزار

قبولی ۱۰۰%  همه  دانش آموزان در دانشگاه های سراسری

۱۳۹۸ قبولی در مرحله اول المپیاد

۱۳۹۹    رتبه ۶۴- ۹۷- ۱۱۰ و ۴ رتبه زیر هزار

۱۴۰۰     رتبه ۳۸- ۲۰۰- ۳۹۲ و ۸ رتبه زیر هزار

۱۴۰۱     رتبه های ۶۸-۱۵۶-۱۷۶-۲۲۷ و ۷ رتبه زیر هزار