دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

معرفی مدیریت

مدیریت محترم دبیرستان سیره فاطمی(س)
مدیریت این دبیرستان را سرکار خانم پروین نصیری با سابقه ۲۰ سال مدیریت موفق در مدرسه نمونه دولتی فرهنگ و دبیرستان غیردولتی فائزون عهده دار هستند.
کسب عنوان چهره ماندگار بانوی ایرانی در سال ۹۶
کسب رتبه های تک رقمی و ده ها رتبه زیر ۱۰۰ و … در کنکورهای سراسری ۲۰ سال گذشته.
کسب رتبه و مدال های طلا، نقره و برنز در المپیاد ادبی

۱۳۸۴ رتبه ی ۳، ۱۰ ـ ۱۳ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۶۱ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۲۱ نفر قبولی در مرحله اول و ۵ نفر در مرحله دوم. کسب سه مدال طلا و دو مدال نقره

۱۳۸۵ رتبه ی ۱، ۳، ۹، ۱۰ ـ ۱۱ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۵۶ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۱۷ نفر قبولی در مرحله اول و ۷نفر مرحله دوم کسب یک مدال طلا، سه نقره و سه برنز

۱۳۸۶ رتبه ی ۳، ۵ ـ۱۰ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۷۲ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۱۵ نفر قبولی در مرحله اول، ۳ نفر مرحله دوم، ۲ مدال نقره و برنز

۱۳۸۷ رتبه ی ۴، ۶، ۹، ۱۱، ۱۴ـ ۱۹ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۵۰ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۲۹ نفر قبولی در مرحله اول، ۱ نفر مرحله دوم، کسب مدال طلا

۱۳۸۸ رتبه ی ۷، ۱۱ـ ۱۵ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۵۴ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۲۶ نفر قبولی در مرحله اول، سه نفر مرحله دوم، کسب مدال های مدال طلا، نقره و برنز

۱۳۸۹ رتبه ی ۴، ۷، ۱۱ ـ ۲۲ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۶۸ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۴۴ نفر قبولی در مرحله اول، ۵ه نفر مرحله دوم، کسب ۳مدال طلا و ۲ مدال نقره

۱۳۹۰ رتبه ی ۷،۶،۳ ـ۲۰ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۵۱ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۲۶ نفر قبولی در مرحله اول، ۴ نفر مرحله دوم، کسب ۳مدال طلا و یک مدال نقره

۱۳۹۱ رتبه ی ۱۰،۵،۱ ـ ۱۸ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۴۸ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۳۲ نفر قبولی در مرحله اول، ۲ نفر مرحله دوم، کسب ۲ مدال نقره

۱۳۹۲ رتبه ی ۱۲،۹ ـ ۱۳ رتبه ی زیر ۱۰۰ و ۵۲ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۲۴ نفر قبولی در مرحله اول

۱۳۹۳ رتبه ی ۱۵،۴ ـ۱۴ رتبه ی زیر ۱۰۰ و۵۱ رتبه زیر ۱۰۰۰
المپیاد ادبی ۳۲ نفر قبولی در مرحله اول، راه یافتن سه نفر به مرحله نهایی

۱۳۹۴ رتبه ی ۷،۶،۴ ـ۱۲ رتبه ی زیر ۱۰۰ و۴۴ رتبه زیر ۱۰۰۰
۱۳۹۵ رتبه ی ۷، ۳ـ ۱۲ رتبه ی زیر ۱۰۰ و۵۵ رتبه زیر ۱۰۰۰

۱۳۹۶ قبولی در مرحله اول المپیاد ادبی

۱۳۹۷ رتیه ۵۶ و ۹۸ ـ ۱۰ رتیه زیر ۱۰۰۰

۱۳۹۸  رتبه ی ۶۵ – ۱۴۱ – ۱۷۵ و  3رتبه زیر هزار

قبولی ۱۰۰%  همه  دانش آموزان در دانشگاه های سراسری

۱۳۹۸ قبولی در مرحله اول المپیاد

۱۳۹۹    رتبه ۶۴- ۹۷- ۱۱۰ و ۴ رتبه زیر هزار

۱۴۰۰     رتبه ۳۸- ۲۰۰- ۳۹۲ و ۸ رتبه زیر هزار