این اولین باری نیست که دین اسلام و مقدسات آن در کشورهای غربی به ویژه سوئد مورد اهانت قرار می‌گیرد.

در اول بهمن ماه ماجری در سوئد، در موج جدید اسلام ستیزی، قرآن کریم مقابل سفارت ترکیه در شهر استکهلم سوزانده شد. این اقدام از سوی دولت و پلیس سوئد دارای مجوز بوده و آن را در پوشش «آزادی بیان» توجیه می‌کنند مرکز تخصصی علوم انسانی دبیرستان سیره فاطمی این اقدام اخیر دشمنان را و توهین به مقدسات مسلمان محکوم می کند.” الهم عجل الولیک فرج”