کارگاه آموزشی توان افزایی با موضوع کمال گرایی در دبیرستان سیره فاطمی برگزار گردید