برگزاری کارگاه های آموزشی هدفمند در دبیرستان سیره فاطمی