این نشست در روز سه شنبه 27 آذر 97 در دبیرستان سیره فاطمی(س) برگزار گردید.

در این نشست استاد پیراولیاء و همکاران ادبیات به طرح چالش هایی پیرامون علوم و فنون پایه دوازدهم و مشکلات ادبی پایه دهم و یازدهم پرداختند.