کسب مقام های برتر در چهل و دومین مسابقات قرآن و احکام در سطح منطقه