دبیرستان دخترانه تخصصی علوم انسانی سیره فاطمی

گردهمایی مدیران دبیرستان های فرهنگ در دبیرستان سیره فاطمی(س)

گردهمایی مدیران دبیرستان های فرهنگ در دبیرستان سیره فاطمی(س)

در این جلسه موضوعات زیر مطرح و بررسی شد:
۱ـ برگزاری آزمون های هماهنگ دروس رشته انسانی بین دبیرستان های خاص
۲ـ تشکیل دپارتمان های آموزشی
۳ـ مشارکت در اجرای برنامه آموزش دبیران

نظر شما برای “گردهمایی مدیران دبیرستان های فرهنگ در دبیرستان سیره فاطمی(س)”