در این جلسه موضوعات زیر مطرح و بررسی شد:
1ـ برگزاری آزمون های هماهنگ دروس رشته انسانی بین دبیرستان های خاص
2ـ تشکیل دپارتمان های آموزشی
3ـ مشارکت در اجرای برنامه آموزش دبیران