در این جلسه، سرکار خانم سرآبادانی مشاوره آموزشی دانش آموزان پایه، مطالبی را پیرامون کلاس های تابستانی و سال تحصیلی جدید بیان کردند.
سرکار خانم امین زاده معاونت انضباطی، نکات انضباطی را یادآور شدند.
مدیریت محترم دبیرستان سرکار خانم نصیری ضمن تشکر از حضور اولیاء گرامی به جمع بندی نکات مطرح شده پرداختند.
تقویم اجرایی سال تحصیلی به اولیاء دانش آموزان تقدیم گردید.