۲۴ مهر ماه برابر با شانزدهم اکتبر، روز جهانی غذاست. روز جهانی غذا به افتخار تاسیس سازمان فائو در سال ۱۹۴۵ نامگذاری و در سراسر جهان شناخته شده است. این روز طبق روال هرساله باصبحانه سلامت با حضور دانش آموزان عزیز برگزار گردید.