اختتامیه سال تحصیلی 1401-1402

اختتامیه سال تحصیلی 1401-1402 با حضور دانش آموزان در محل دبیرستان برگزار گردید