اردوی گلاب گیری کاشان

دبیرستان سیره فاطمی در روز 18 اردیبهشت دانش آموز عزیز را جهت تفریح ،رفع خستگی و گذراندن یک خاطره ناب به اردو یکروزه کاشان بردند. در این اردو از مراکز تاریخی و فرهنگی متعددی بازدید شد از جمله: باغ فین کاشان، خانه تاریخی بروجردی ها، خانه تاریخی طباطبایی ها، آبشار نیاسر، گلاب گیری کاشان و …