از دبیرستان فرهنگ منطقه 10 تا سیره فاطمی(س) منطقه 2