گزارشی کوتاه از برخی فعالیت های دبیرستان سیره فاطمی(س) مرکز تخصصی علوم انسانی

نگاه اشتباه جامعه باعث شده رویکرد ضعیفی نسبت به این رشته وجود داشته باشد و این در حالی است که جامعه همچنان نیازمند نخبگان و متفکران علوم انسانی است. هدف ما در مرکز تخصصی علوم انسانی تربیت و پرورش متخصصان این رشته می باشد.